<= начало

Кандидат-студентски курс по литература

ТЕМИ ПО ЛИТЕРАТУРА

Проблемът за съдбата на човешкото време и пространство в поезията на Атанас Далчев

 

 Смислова доминанта на Далчевата поезия е проблемът за съдбата на човешкото време. Този проблем обединява основните теми на творчеството му – за ограничения живот на човешкото съществуване, за духовното и материално разтление на света, за абсолютната власт на смъртта над битието. Тяхно ядро е мотивът за тоталната самота на окования във времето и пространството индивид, а водещ патос – чувството за безмислие на човешкото съществуване, породено от прозрението за безсъбитийния ход на изтичащото време и неспособността на човека да осъществи комуникация със света на простите земни радости. Ето защо основната емоционална трагическа линия (особено в първите Далчеви сбирки) е мъката по духовното отсъствие на човека от света.

 Този трагически модел на битието Далчев формира в борба срещу символизма, който започва да изчерпва своето влияние през 20-те години на ХХ век (началото на Далчевия поетически път). Въпреки че в най-ранните си стихотворения той не успява да преодолее неговата философска основа – катастрофичния трагически индивидуализъм, Далчев гради поетическия си свят върху художествени принципи, които са абсолютно чужди на символистичната визия за света. Те се налагат в българската поезия под влиянието на нахлуващите нови авангардни течения (експресионизъм, имажинизъм и др.), чиито изразители са поети като Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, както и творците, между които и Далчев, обединени около литературния кръг “Стрелец” (негов естетически синтез е поетическият сборник “Мост” – 1923 г.). Обединява ги общата констатация, че символизмът е “мъртва поезия” (тази теза Далчев защитава пряко в статиите си “Поезия и действителност” и “Размишления върху българската поезия след войните”). Основен белег на това раждащо се ново художествено съзнание в българската поезия е насочването към изображение на предметния свят, т.е. към “овеществяване” на поетическите представи, които символистите максимално обезплътяват. Далчев е сред най-ярките реабилитатори на презираното от тях “вещество”. Символистите създават една абстрактна реалност, в която водещ е стремежът към достигане на отвъдния свят – модерната душа странства из небесни простори и гадае висшите метафизични тайни на Бога. Ето защо лирическият герой на символистичната поезия е напълно освободен от земния бит, от физическата връзка със света. За поета-символист поетически значимото не се съдържа в битовите вещи, т.е. във видимата материалност на света. Далчевият лирически герой напротив – неделим е от материалния бит, вгледан е в заобикалящите го всекидневни вещи, с които съизмерва своето битие и в които открива дълбок метафизичен смисъл. Така на символистичната тенденция към разтваряне на човека в небесния свят Далчев противопоставя максималното сливане на индивида с осезаемите конкретни предмети, населяващи земния свят. Ето защо символистичният герой е човек “над” материалния свят, а Далчевият е ситуиран в пълно предметно обкръжение. Затова неговият гносеологически устрем е насочен не към небесните загадки, а към тайната на предметите, от които той извлича своите философски открития, т.е. в релефа и обема на предметите той прозира отразени истините за съдбата на човешкото битие, за смисъла на съществуването, за трагическото съотношение между преходност и вечност, между материалност и духовност. Интересът към описание на предметите от прозаичния бит определя и друго същностно различие – символистите акцентират върху красотата на безплътните небесни простори, а Далчев – върху грозното (дори уродливото) във веществения земен свят. Това определя и различието между поетическите им езици. Символистите създават поетическа реч, разграничена максимално от битово разговорната; в Далчевата поезия нахлуват думи и образи от грубо материалния бит (техен синтез е скандалната за естетиката на символизма Далчева аналогия на залеза с домат, която маркира основен похват на поезията след войните – деестетизеция на високо поетичните представи).

 Може да се обобщи, че поетизацията на грубо материалния свят, потапянето, дори овеществяването на човека в битовия пейзаж и разкриването на философската му зависимост от всекидневните битови вещи са новите художествени тенденции, които Далчев ще доразвива в цялата си поезия.

 Ранните му постсимволистични творби (най-първите му стихотворения, печатани в стихосбирката “Мост” са силно повлияни от символизма) “Стаята”, “Хижи”, “Болница”, “Старите моми”, “Коли”, “Вратите” оформят основни черти на Далчевия трагически модел на човешкия свят, като въвеждат водещите мотиви и образи, доразвити в по-късните му стихотворения. Посочените творби са първата художествена интерпретация на голямата Далчева тема – за съотношенията на човека с вещите, т.е. за философската зависимост между мъртвото и живото, вечното и тленното. По принцип релацията “индивид-вещи” има две идейни реализации в неговата поезия – пълно скриване на индивида зад обективната материя и зримо съотнасяне на човека с предметното му обкръжение, т.е. максимално скриване зад вещите или видимо открояване сред тях. Първата реализация представят посочените по-горе стихотворения от първата му самостоятелна стихосбирка “Прозорец” от 1925 г. (някои от тях са препечатани от сбирка “Мост” 1923 г.). В тях е водещ стремежът към свръхобективност на изображението – човекът пластически е изчезнал, обективирал се е в битовопредметния пейзаж, т.е. не изразява пряко себе си, а се е потулил зад обективните предмети. Светът е видян като оголена от живо човешко присъствие материя. Ето защо описаното страдание няма зрим конкретен човешки образ. Налице е лирическа структура без субект, защото конкретно човешкото е подменено с безлично материалното. Пълното изличаване на индивидуалния “аз” е похват, внушаващ една от водещите Далчеви идеи – за духовното отсъствие на човека в царството на мъртвите предмети. Липсващия сред студените вещи човек внушава (тук индиректно) основното Далчево самоусещане – чувството за собствена духовно физическа умъртвеност. Така творбите оформят непряко представата за свят, в който субектът е изгубил име, лице, собствен живот. Той е погълнат от обезлюдените предмети, удостоверяващи неговото отсътствие от света (образът на безазовата личност ще придобие осезаеми човешки черти в следващите Далчеви стихотворения от сбирките “Прозорец” и “Стихотворения” 1928 г.). Човешкото отсъствие от трагическите предметни картини на стихотворенията “Хижи”, “Стаята”, “Коли”, “Болница” е кулминация на изчезването на субекта в Далчевата поезия. Отсъствието му утвърждава представата за живота като пусто и безмислено битие.

 Студеният мъртъв свят на вещите не е само обезчовечен – показан е в пределната си грозата, дори зловещност. Именно той, а не човекът, представя истинското битие. Тази трагическа представа за обезлюдеността на света има специфичен пространствен облик. Далчевото художествено пространство е максимално стеснено до границите на запустената и затворена къща-стая – централния трагически топос на неговата поезия. Това затворено и лишено от човешко битие камерно пространство внушава едно съществуване без живот, един дом без човек, т.е. в общо философски план един свят без субект. Неговото изчезване в света на обезлюдените домашни предмети утвърждава водещата идея в ранната Далчева поезия – за духовната смърт на човешкото. Трагическият облик на това пусто пространство въвежда още тук (“Стаята”, “Хижи”) един мотив доразвит в следващите творби (особено в “Повест”) – мотива за осъмняването в реалността на човешкото присъствие в света. Образът на опразнената къща се превръща в генерална Далчева метафора за обезлюдеността на света, за невъзможността на неговото духовно стопанисване – опазване от разрушителната смърт. Разтварянето на човека в необитаемите предмети превръща вратите, хижите, прозорците, болничните легла в основни герои – трагически знаци на човешкото духовно отпътуване от света.

 Доминацията на предметното над духовното определя и облика на другия основен компонент от Далчения трагически модел на света – времето. Показателно е, че дори и неговият абстрактен образ е овеществен: “часовете капят върху пода”, “спи махалото”, “сънува тишината”. Опредметеното време внушава, че то не е човешки изживяно. Неговият безсъбитиен цикъл е представен чрез кръговрата на мъртвите вещи. Важна роля за изграждане на песимистичната Далчева концепция за съдбата на човешкото време има техният облик – в ранните му стихотворения вещите са представени като запустени и загниващи. Те показват, че Далчев вижда битието само като процес на глобална деструкция, т.е. чезнене, умиране на духовните и материални основи на живота. Следователно в тези ранни стихотворения трагичният образ на човешката душа е опредметен в гниещата вещност на света. Ето защо Далчевата поезия внушава не толкова представа за материалността на битието, колкото за неговото тление. Конкретните знаци на това тотално разрушение в ранните творби са гниещите врати, стени, както и запустените от човека в интериора на стаята предмети – спрял часовник, прашни портрети, огледала без отражения, зазидан балкон, черни прозорци и т.н. Това са основните материални белези на духовно обезлюдената стая. Именно в запустените вещи и гниещите предмети Далчев въплъщава своята катастрофична теза: тлението на живата и мъртвата материя е основен закон на битието. Неподвижните предмети внушават липсата на ставащи събития, удостоверяват най-убедително чавешкото отсъствие от света. Ето защо в Далчевата поезия абсолютна власт има само смъртта – свръхсилата, която управлява битието. Тя единствена ръководи живота в света-стая, разкрит в процес на човешко умиране, погребване и забрава. Нейни жертви са зазиданите в студената къща обрачени стари моми (“Старите моми”); упътените към небитието болни (“Болница”). Тя тегли катафалката с покойника (“Път”) и съживява призрака на заровения преди девет дни мъртвец (“Къщата”). В тези катастрофични стихотворения следите на човешкото съществуване се излъчват само от прашните портрети на отишли си от света хора (“Стаята”). Ето защо основните предмети в запустената стая се превръщат в символни изображения на смъртта. Това показва, че Далчевите вещи имат не само физично, но и метафизично присъствие. Например бурният вятър от едноименното произведение символизира смъртоносната сила, помитаща смисъла на човешкия живот. Гниещите врати (“Вратите”) се оказват зловещ вход към небитието. Белите варосани стаи са знаци на човешко страдание (“Болница”). Зазиданият балкон без никаква врата символизира непотребвана и забравена от всички човешка душа, надвесена над пустотата на света. Ето защо в Далчевата поезия смъртта е силата, която не може да бъде спряма чрез никакви заключени врати (“Вратите”). Тя се оказва единственият знак за движение в художествения свят на Далчев – призвана едновременно да прибере човешкото тяло и да сложи край на изтичащото време. Така чрез света на обективното – коментираните вещи – Далчев внушава тоталната самота на един духовно мъртъв лирически човек в един упътен към небитието погребален свят (“Коли”).

 В мъртвата самотна къща човешкото присъствие е компенсирано от мрака, обявен за истински наемател, както и от призрачните видения, идващи от спомена за заровения мъртвец. Човешкото отсъствие в тези ранни творби има и диаболични знаци. Сред мъртвите вещи се появяват демонични предмети – чер прозорец, фатално спрял часовник, стаи без обитатели, сянка на заровен мъртвец. Тази Далчева съпричастност към странното, необяснимото, патологичното, ужасяващото е синтезирана в образа на Дявола, обявен за истински стопанин, който може само да дава обезлюдената къща под наем (“Къщата”). Показателно е в тази връзка Далчевото твърдение от стихотворението “Хижи”, че в запустените домове “не живеят нито хора, нито божий чеда”. Човешкият живот се представя като ад с дванадесет кръга (“Дяволско”), а щастието се отъждествява със съдбата на студения и блед мъртвец (тези мистични диаболични картини дават основание на някои критици като Светослав Игов да определят Далчевия художествен метод като метафизичен реализъм). Следователно в този зловещ свят на човешка самота само смъртта се оказва способна да ражда и твори събития. Плодовете на нейните рождества са умрелите часове, обезлюдените пространства, духовно умъртвения субект, т.е. смъртта ражда мъртво време и мъртво пространство. Така още в ранните Далчеви стихотворения отношението “пространство-човек-време” получава своята трагична интерпретация. Нейни означители са устойчивите мотиви за времето-мъртвец и пространството (къщата)-гроб. Всевластието на смъртта-стопанин в ужасяващата къща определя и понятието на лирическия човек за свобода – то се отъждествява единствено с нея: “аз имам всичко моя е смъртта” (“Дяволско”). Тя бележи разлагащата се ненужност на човешкия живот, обграден само от мъртви вещи.

 Синтез на Далчевата трагическа визия за всевластието на смъртта е стихотворението “Вратите”. Водеща в него е идеята за ерозивния ход на времето-мъртвец, еднакво безмилостно към всичко съществуващо. То тече само в посока на разрухата, чиито събирателен знак са изгризаните от червеи, изгнили от вода и рушени от ветровете ръждиви врати. Налице е скрит трагичен паралел между гниенето на живата и мъртвата материя. Този паралел доказва, както се посочи, че Далчев вижда света само като процес на умиране. Илюстрация на тази визия е и описанието на разяждащата се човешка тленност в стихотворението “Болница” (нейни маркери са “сухи ръце”, “очи, вгледани в друг свят”). Така мотивът за разтлението на материята става още тук смислово ядро на темата за всесилието на смъртта. Цитираните творби внушават, че човешкото време има само една трагична посока – от гниенето към Нищото.

 Основен участник в болестното тление на света е и образът на водата. В цялата Далчева поезия дъждът, водните капки, потока, реката са знаци на изтичащото битие. Течащата вода кодира потока на безмисленото необратимо време в стихотворението “Убийство” – образът на мистериозния убиец се разраства до символ на гибелния ход на живота, който руши идеята за човешкото съществуване.

 Синтез на обезчовеченото студено пространство, в което времето тече само в посока на вехненето, разрухата, угасването е стихотворението “Стаята”. Обезличностеният битов пейзаж тук символизира най-пълно абсолютната човешка погубеност и отсъствие. Описаните необитаеми предмети са видяни в момент на необратима деструкция. Те бележат тоталната гибел на материята и утвърждават най-убедително идеята за разрушителния ход на изтичащото време, поглъщащо всичко (както душата, така и нейното материално предметно обкръжение). Творбата внушава, че отвъдни светове не съществуват и шанс за безсмъртие няма. Човекът има само една възможност: да се вглежда в смъртта. Това вглеждане, основна позиция на лирическия герой, достига своята кулминация в обещаното обесване на прозореца: “аз ще се изплезя на света, обесен върху черния прозорец” (“Дяволско”).

 “Стаята” е най-предметното Далчено стихотворение, защото пределното овеществяване на описания свят подчертава най-силно в сравнение с другите стихотворения разлагането и пълното изчезване на аза. Тук той присъства в своите зловещи отражения – вехнещите вещи. Именно този несподелен от човека дом изразява в свръхобективен план усещането на Далчевия лирически герой за безпределната самота и обреченост.

 Посочи се, че основни материални знаци на човешкото отсъствие в тези ранни стихотворения са часовникът, огледалото, колелото (чекръка, спиците), черният прозорец, водата и безмълвните портрети.

 Â ñòèõîòâîðåíèåòî “Ñòàÿòà” çëîâåù ñèìâîë íà ñïðÿëîòî âðåìå, îáðàç, îïðåäìåòÿâàù èäåÿòà çà îáåçäâèæåíîñòòà íà ñâåòà, å ñïðåëèÿò ÷àñîâíèê. Õàðàêòåðèñòèêàòà ìó “÷åð êîâ÷åã”, â êîéòî ëåæàò óìðåëè ÷àñîâå, îçíà÷àâà íåâúçâðàòèìèÿ æèâîò.  ïîåçèÿòà íà Äàë÷åâ ñèìâîë íà ñïðÿëîòî âðåìå å íå ñàìî çàìëúêíàëèÿò, íî è ðàáîòåùèÿò ÷àñîâíèê. Íàïðèìåð â ñòèõîòâîðåíèåòî “Áîëíèöà” ñàìî òîé ìàðêèðà äâèæåíèåòî â áîëíè÷íàòà ñòàÿ-ãðîá. Çëîâåùèÿ ìó çâúí êîäèðà ÷îâåøêàòà óïúòåíîñò êúì ñìúðòòà.  òîçè ñìèñúë ÷àñîâíèêúò ïðèñúñòâà êàòî ïðåäìåòåí çíàê íà ÷îâåøêèÿ ñòðàõ îò èçòè÷àùîòî âðåìå. Íåãîâîòî ìàõàëî å âèçóàëåí îáðàç íà ïîâòàðÿùîòî ñå ìåõàíè÷íî â êðúã áåçìèñëåíî ÷îâåøêî ñúùåñòâóâàíå. Ñëåäîâàòåëíî òîé îçíà÷àâà èëè îêîí÷àòåëíèÿ ìúðòúâ ïîêîé (“Ñòàÿòà”), èëè òðàãè÷íî èçòè÷àùèÿ êúì íåáèòèåòî æèâîò (“Áîëíèöà”).

 Äðóãà ïðîåêöèÿ íà ìúðòâîòî âðåìå å îáðàçúò íà îãëåäàëîòî.  “Ñòàÿòà” ïúëíîòî èçëè÷àâàíå íà ñóáåêòà å îçíà÷åíî ÷ðåç èç÷åçâàíå íà íåãîâîòî îòðàæåíèå. Îãëåäàëîòî íå ìîæå äà ñúõðàíè è âúðíå îáðàçèòå íà îãëåæäàëè ñå â íåãî õîðà îò ìèíàëîòî. Çàòîâà íå ìîæå äà áúäå ïîñðåäíèê ìåæäó âðåìåíàòà, à ñèìâîëíà âðàòà ñàìî êúì “äðóã ïðåäèøåí ñâÿò”. Òàêà è ïðàçíîòî îòêúì ÷îâåøêè îòíîøåíèÿ îãëåäàëî ñòàâà åìáëåìà íà äóõîâíàòà ïóñòîòà íà ñâåòà è âúïëúùàâà áåçâðåìåâèÿ öèêúë íà æèâîòà.

 Îñîáåíî äðàìàòè÷íî ïðåäñòàâàòà çà áåçñòðàñòíîòî âðåìå âíóøàâà è êîëåëîòî, ïðåäñòàâåíî â îáðàçèòå íà âúðòÿùèòå ñå ÷åêðúк è ñïèöè. Òî îñúùåñòâÿâà òðàãè÷åñêàòà ñú÷åòàåìîñò ìåæäó ÷îâåøêîòî âðåìå è ïðîñòðàíñòâî â öåíòðàëíàòà êàðòèíà íà ñòèõîòâîðåíèåòî “Ñòàðèòå ìîìè”: â çàòâîðåíàòà ñòóäåíà ñòàÿ îò ñóòðèí äî âå÷åð ñàìîòíèòå æåíè âúðòÿò êîëåëîòî, ïðåäàò êîïðèíåíèòå íèøêè ìúë÷àëèâî, çàñëóøàíè åäèíñòâåíî â ñêðúáíàòà ïåñåí íà ÷åêðúêà. Îïèñàíèåòî ãðàäè ãëîáàëíî ôèëîñîôñêî âíóøåíèå: íàä êîëåëîòî – ñèìâîë íà ìîíîòîííèÿ æèâîò – å íàäâåñåíà ñàìàòà áåçíàäåæäíîñò íà ÷îâåøêîòî ñúùåñòâóâàíå, îëèöåòâîðåíà â ñúäáàòà íà ñòàðèòå ìîìè. Ïåðñïåêòèâàòà íà çàçèäàíîòî èì áèòèå (òå ñà ñêðèò àâòîïîðòðåò íà ëèðè÷åñêèÿ ãåðîé îò “Ïîâåñò”) ïîäñêàçâà ôèíàëíàòà ðàçâðúçêà íà òâîðáàòà: î÷àêâàíîòî ñïàñèòåëíî èäâàíå íà “ïîñëåäíèÿ æåíèõ”, ïðèçâàí “äà ñêúñà íèøêàòà íà äâå”, ò.å. èäâàùàòà ñìúðò. Òàçè íèøêà å è ìåòàôîðà íà òðàãè÷åñêàòà âðúçêà ìåæäó ïðàçíèòå ñòàðîìîìèíñêè äíè, â êîèòî ëèïñâàò äóøåâíè ñúáèòèÿ. Îò ñâîÿ ñòðàíà, ìîíîòîííèÿò õîä íà ÷åêðúêà âíóøàâà äðàìàòà íà íåñúñòîÿëîòî ñå èñòèíñêî ÷îâåøêî ñúùåñòâóâàíå. Òâîðáàòà îïèñâà îñíîâíàòà òðàãè÷åñêà ñèòóàöèÿ, â êîÿòî ïîïàäà ëèðè÷åñêèÿò ÷îâåê â ðàííàòà ïîåçèÿ íà Äàë÷åâ – äà î÷àêâà êàê âðåìåòî-ìúðòâåö â ïóñòîòî ïðîñòðàíñòâî íà ñòàÿòà ùå ñêúñà òðàãè÷íàòà ìó íèøêà ñúñ çàëÿçâàùèÿ æèâîò. Ñòèõîòâîðåíèåòî “Ñòàðèòå ìîìè” äîêàçâà, ÷å â ïðàçíîòî çà ëþáîâíà èíòèìíîñò Äàë÷åâî ïðîñòðàíñòâî íå òå÷å íîðìàëíî ÷îâåøêî âðåìå, çàùîòî íèùî íå ñå ñëó÷âà îñâåí çàâÿõâàíåòî íà äóõà è ïëúòòà. Çíàöè íà òàçè ÷îâåøêà åðîçèÿ ñà “ñóõèòå ïðúñòè”, “ïîñðåáðåíèòå êîñè”, “ñúðöàòà-ñàêñèè” íà ìîìèòå, áåçñòðàñòíîòî èì ñåäåíå â êðúã, âíóøàâàùî ëèïñàòà íà èçõîä. Òâîðáàòà èçðàçÿâà ãåíåðàëíàòà óæàñÿâàùà êîíñòàòàöèÿ íà ðàííèÿ Äàë÷åâ: ÷îâåøêîòî ñúùåñòâóâàíå å àáñîëþòíî áåçñúáèòèéíî (ñòàðîìîìèíñêî).

 Ôàòàëíàòà âðúçêà ìåæäó èçòè÷àùîòî âðåìå è ïóñòîòî ïðîñòðàíñòâî å âúïëúòåíà íå ñàìî â îáðàçà íà ñòàÿòà, íî è íà ïúòÿ (“Ïúò”, “Êîëè”). Òîçè õðîíîòîï символизира èäåÿòà çà áåçìèñëåíîòî ÷îâåøêî ïúòóâàíå ïðåç ñâåòà. Çíàöè íà ìîíîòîííèÿ æèâîò òóê ñà âå÷å íåïðåñòàííèÿт äúæä, ñòàðèòå êîëè ñúñ “ñòàðè êðàíòè”, “êàòàôàëêàòà ñ ìúðòâåö”. Îêàçâà ñå, ÷å è â æèâîòà èçâúí êúùàòà ëèïñâà èñòèíñêî ÷îâåøêî ïðèñúñòâèå. Âúïëúùàâà ãî ñàìî “÷åðíàòà ñÿíêà íà ìúðòâåö”. Åäíîîáðàçíèÿò, ïîãðåáàëåí ïúò âíóøàâà ïðåäñòàâàòà çà òðàãè÷íîòî èçòè÷àíå íà “åäíîñúùíèòå äíè” îò çåìíèÿ ÷îâåøêè äÿë (“êàòî ñïèöèòå íà êîëåëàòà вè/åäíîñúùèòå äíè ñå âúðòÿò”), òàêà è âúðòÿùèòå ñå ñïèöè âúïëúùàâàò ìîíîòîííèÿ ðèòúì íà áåçâúçâðàòíîòî âðåìå.

 Ìîæå äà ñå îáîáùè, ÷å êîëåëîòî, ÷àñîâíèêúò, îãëåäàëîòî, ñòàðèòå ìîìè, ìúðòъâöèòå, óìèðàùèòå áîëíè õîðà – îáðàçè, èçïúëâàùè ìúðòâèòå Äàë÷åâè êúùè – ñòàâàò â ðàííèòå ìó ñòèõîòâîðåíèÿ îñíîâíè ñèìâîëè íà ñïðÿëîòî âðåìå è ãëóõîòî ïðîñòðàíñòâî, ëèøåíî îò èñòèíñêè æèâè õîðà, êîèòî äà ãî èçïúëíÿò è îçâó÷àò. ×ðåç òÿõ ïîåòúò ãðàäè ìðà÷íèòå ñè îòêðèòèÿ, êîèòî ùå çâó÷àò è â ïî-êúñíèòå ìó òâîðáè: îñíîâåí áåëåã íà ïðåõîäíèÿ æèâîò å àãîíèÿòà íà ÷îâåøêîòî ïðèñúñòâèå; оñíîâíî áèòèéíî ñúñòîÿíèå – ãíèåíåòî; åäèíñòâåíà ïåðñïåêòèâà – ñðåùàòà ñ “âå÷íàòà ðàçáîéíèöà” Ñìúðòòà, àáñîëþòíàòà âëàñòíèöà â çëîâåùèÿ ñâÿò íà ìúðòâèòå ïðåäìåòè, êîÿòî îïðåäåëÿ ïîñîêàòà íà äâèæåíèå – êúì íåáèòèåòî.

 Â íÿêîè òâîðáè îò ñáèðêèòå “Ïðîçîðåö” è îñîáåíî “Ñòèõîòâîðåíèÿ” òåçè êàòàñòðîôè÷íè èäåè è íàñòðîåíèÿ èìàò íîâî õóäîæåñòâåíî ïðåñòàâÿíå. Òâîðáè êàòî “Ïîâåñò”, “Êíèãèòå”, “Äÿâîëñêî”, “Íèùèé äóõîì”, “Ñúäáà” è äð. ðàçêðèâàò ÷îâåêà è âåùèòå â íîâè âçàèìîîòíîøåíèÿ.  òÿõ òðàãè÷åñêèòå îáùè êîíñòàòàöèè çà ÷îâåøêàòà îáðå÷åíîñò êàòî öÿëî ñà èçìåñòåíè îò ëè÷íè åëåãè÷íè èçïîâåäè, ò.å. â ñâðúõîáåêòèâíèÿ ñâÿò íà ìúðòâèòå âåùè ñå ïîÿâÿâà ôèçè÷åñêî ÷îâåøêî ïðèñúñòâèå – çðèì ëèðè÷åñêè ñóáåêò. Îò îáùî ñúñòîÿíèå íà ÷îâåøêèÿ ðîä ñàìîòàòà ñå ïðåâðúùà â ëè÷íî äîñòîÿíèå, à â áåçìúëâíèÿ åçèê íà ïðåäìåòèòå, ïîçíàò îò òâîðáè êàòî “Õèæè”, “Ñòàÿòà”, “Âðàòèòå”, ñå ïîÿâÿâà èíòèìåí òîí, ò.å. áåçëè÷íàòà ëèðè÷åñêà èçïîâåä ñå òðàíñôîðìèðà â ëè÷íà.

 Òàçè íîâà ñóáåêòèâíà òåíäåíöèÿ äîñòèãà ñâîÿòà êóëìèíàöèÿ â ñòèõîòâîðåíèåòî “Ïîâåñò” – ñèíòåç íà Äàë÷åâàòà êîíöåïöèÿ çà ñúäáàòà íà ÷îâåøêîòî âðåìå è ïðîñòðàíñòâî. Òåêñúò âúçïðîèçâåæäà àòìîñôåðàòà íà ñòèõîòâîðåíèåòî “Ñòàÿòà”. È òóê öåíòðàëåí òîïîñ å äóõîâíî îïðàçíåíàòà êúùà. Ñðåä ïîçíàòèòå çëîâåùè âåùè îáà÷å ñå å ïîÿâèë çðèì èçïîâÿäâàù ñå ñóáåêò, åäèí æèâ ñòîïàíèí – íå Ìðàêúò, íèòî Äÿâîëúò, à ×îâåêúò, èçæèâÿâàù óæàñà íà äîáðîâîëíàòà ñè ñàìîèçîëàöèÿ îò ñâåòà. Îáðàçúò ìó å ïúëíà ïàðîäèÿ íà ïàòðèàðõàëíàòà ïðåäñòàâà çà ñòîïàíèí – òâîðåö íà òîïëèÿ äîìàøåí ñãîâîð. Äàë÷åâèÿò ãåðîé ñå èçæèâÿâà êàòî áåçаçîâà ëè÷íîñò, ïîïàäíàëà â êëîïêàòà íà çàòâîðåíо, íåîäóõîòâîðåíî ïðîñòðàíñòâî è íà áåçëè÷íî îòêúì ñúáèòèÿ è ñòðàñòè âðåìå. Òîâà ñàìîóñåùàíå íà ãåðîÿ ïîêàçâà îòíîâî òðàãè÷åñêàòà íåâúçìîæíîñò íà êúùàòà äà ñå ïðåâúðíå â íåãîâ èñòèíñêè äîìàøåí ïîäñëîí, ïðèþòèë çíà÷èìè äóøåâíè íåùà. Åòî çàùî ñòàÿòà ñèìâîëèçèðà íåâúçìîæíîñòòà íà ÷îâåêà äà íàìåðè è “ñòîïàíèñà” ñâîÿ ñìèñúë íà ñúùåñòâóâàíå.

 Â “Ïîâåñò” âîäåùèÿò Äàë÷åâ ìîòèâ çà äóõîâíîòî îòñúñòâèå íà ÷îâåêà îò ñâåòà ñå ãðàäè ÷ðåç èçëàãàíå íà ïðîòèâîðå÷àùè ñè òâúðäåíèÿ, êîèòî ðóøàò íîðìàëíàòà æèòåéñêà ëîãèêà. Ñðåùó íà÷àëíàòà äåêëàðàöèÿ, ÷å â êúùàòà íÿìà “íèêîé”, çàùîòî “ñòîïàíèíúò çàìèíà çà Àìåðèêà” çàñòàâà ïðèçíàíèåòî “Àç ñúì ñòîïàíèíà... íå ñúì çàìèíàâàë íèêúäå... è îò íèêúäå íå ñúì ñå âðúùàë”, çàùîòî “íå èçëèçàì íèêîãà îò êúùè”, ò.å. åäíîâðåìåííî “ñúì òóê” è “íå ñúì”. Ëèïñàòà íà çàìèíàâàíèÿ è âðúùàíèÿ áåëåæè àáñîëþòíîòî îòñúñòâèå íà ñúáèòèÿ â æèâîòà íà àçà. Îêàçâà ñå, ÷å íèêîé íå ãî çíàå, êàêòî è ÷å òîé íå ïîçíàâà íèòî ñåáå ñè, íèòî ñâåòà. Åòî çàùî ñå îöåíÿâà êàòî “íèêîé”, à ñúùåñòâóâàíåòî ñè – êàòî íåñúñòîÿëî ñå. Ïî ïðèíöèï ÷îâåê ñòàâà íÿêîé â êîíòàêòà ñè ñ äðóãèòå, à íå â æèâîò “áåç íè åäíà ëþáîâ, áåç íè åäíî ñúáèòèå”, ðàâåí íà íåñúùåñòâóâàíå. Òàêà “Ïîâåñò” ãðàäè ïðåäñòàâàòà çà èçîëèðàí îò ñâåòà è íåíàñåëåí äîì, êîéòî ñå îáèòàâà îò áåçàçîâà ëè÷íîñò – ÷îâåê-íèêîé, îòñúñòâàùî ïðèñúñòâàù â ñâåòà. Òîâà íåãîâî ïîëîæåíèå èçáèñòðÿ ñìèñúëà íà êîìåíòèðàíèÿ òóê òðàãè÷åñêè ïàðàäîêñ: ñóáåêòúò ñúùåñòâóâà ÷ðåç îòêàçà ñè îò ñâåòà è îò ñàìàòà ñè ñúùíîñò. Òîçè ñåáåîòêàç ãî ïðåâðúùà â îáåêò, ò.å. â ìúðòâà âåù îò èíòåðèîðà íà ïóñòàòà ñòàÿ. Åòî çàùî áåçèìåííèÿò “àç” ïðèñúñòâà (ôîðìàëíî ôèçè÷åñêè) â ïðîñòðàíñòâîòî íà ñòàÿòà, íî îòñúñòâà îò âðåìåòî. Òàçè íåãîâà ñîöèàëíà àíîíèìíîñò ïîä÷åðòàâà îùå íà÷àëíàòà ñòðîôà – íàäïèñúò “Ñòîïàíèíúò çàìèíà çà Àìåðèêà”, â êîéòî ãåðîÿò ñå ñåáåïðåäñòàâÿ â òðåòî ëèöå. Òàêà äóõîâíîòî ðàçïàäàíå íà àçà å ïðåäñòàâåíî è êàòî ðàçïàäàíå íà èìåòî ìó: îò “àç” êúì “òîé” äî “íèêîé”. Ïî òîçè íà÷èí ñòàÿòà ñå îêàçâà íèòî íàñåëåíà, íèòî ïðàçíà, ñ îáèòàòåë “íèêîé”, íåèäâàù “îò íèêúäå” è íåïúòóâàù “çà íèêúäå”, áåç ñâîÿ èñòîðèÿ (ìèíàëî-íàñòîÿùå-áúäåùå). Òîé å èçãóáèë âúçìîæíîñò äà êîíòàêòóâà ñúñ ñâåòà îêîëî ñåáå ñè, íå ìîæå äà ñå ñåáåíàìåðè (“íè åäíà ëþáîâ, íè åäíî ñúáèòèå”). Òîçè íåñúñòîÿë ñå äóõîâíî æèâîò ãî ïðåâðúùà â ÷óæäåíåö áåç ãëàñ è áåç èìå, â áåçñëåäíî çàìèíàë от æèâèÿ ñâÿò èíäèâèä. Òîâà å äðàìàòà íà çàçèäàíèÿ æèâîò, íà óæ-ñúùåñòâóâàíåòî â ñúñòîÿíèå íà äóõîâíà ñìúðò. Çàòîâà ñïàñåíèå îò íåíàñåëåíèÿ áåçìèñëåí æèâîò çà íåãî е ñàìî ñìúðòòà.

 Òîçè åäèíñòâåí òðàãè÷åñêè èçõîä ñî÷è íàé-äðàìàòè÷íî ñòèõîòâîðåíèåòî “Äÿâîëñêî”. Òî ðàçêðèâà ïðåäåëà íà ðàçðèâà ìåæäó ÷îâåêà è ñâåòà â Äàë÷åâàòà ïîåçèÿ, à ïî-êîíêðåòíî – ìåæäó ëè÷íàòà ñàìîòà â ïðîñòðàíñòâîòî íà çëîâåùàòà ñòàÿ è çàáúðçàíèÿ æèâîò â ñâåòà. Ñòèõîòâîðåíèåòî âíóøàâà, ÷å ïîêàçâàíåòî íà Äàë÷åâèÿ ÷îâåê на ñâåòà å âúçìîæíî ñàìî ÷ðåç äåìîñòðàòèâíî îáåñâàíå âúðõó “÷åðíèÿ ïðîçîðåö”. Ãåðîÿò íà òâîðáàòà å îñúçíàë íå ñàìî ñâîÿтà ïðåõîäíîñò, íî è ñîáñòâåíàòà ñè ñëó÷àéíîñò è èçëèøíîñò: “Àç ñúì åäíà íåíóæíà æàëêà ìúðøà”. Òàçè ñàìîîöåíêà áåëåæè îòêðèòèåòî ìó, ÷å ñâåòúò å íàïúëíî âúçìîæåí áåç íåãî; ÷å íå ìîæå äà ñå ñáëèæè íå ñàìî ñúñ ñåáå ñè, íî ñ äðóãèòå (“ìîãà ëè äà áúäà òåõåí áðàò”). Òîâà óñåùàíå çà èçíà÷àëíî áåçìèñëèå ïàðàëèçèðà âîëÿòà ìó è ãî ñáëèæàâà åäèíñòâåíî ñúñ ñìúðòòà (“àç èìàì âñè÷êî: ìîÿ å ñìúðòòà”). Îêàçâà ñå, ÷å åäèíñòâåíî ñòàíàëî ñúáèòèå, êàêòî â “Ïîâåñò”, òàêà è â “Äÿâîëñêî” å îòêðèòèåòî çà äóõîâíîòî íåñúùåñòâóâàíå íà àçà, ò.å. äðàìàòà “äà íå áúäåø”.

 È â “Ïîâåñò” ïðîåêöèè íà ÷îâåøêîòî îòñúñòâèå ñà çíà÷åùèòå âåùè, êîèòî èçïúëâàò ïðîñòðàíñòâîòî íà ñòàÿòà. Æåñòîê çíàê çà ñàìîòàòà íà ãåðîÿ å îòíîâî îãëåäàëîòî. Òî íå å ïðîçîðåö êúì ñâåòà, çàùîòî â íåãî àçúò âèæäà íå íàñòîÿùоòî, à îòëèòàùîòî âðåìå (“àç íå ñúì íàâÿðíî âå÷å ñúùèÿ”). Òî âíóøàâà, ÷å â ñòàÿòà âðåìåòî íå òå÷å îò äíåñ êúì óòðå, à êúì â÷åðà. Åòî çàùî îïèòúò íà ãåðîÿ ÷ðåç âãëåæäàíå äà ñå ñïàñè îò ñàìîòàòà ñè ñå îêàçâà ïðîèãðàí, îáðå÷åí (êàêòî ôèêòèâíèòå ìó çàìèíàâàíèÿ). Ïðàçíîòî îãëåäàëî âíóøàâà, ÷å ÷îâåøêîòî ñúùåñòâóâàíå å ñàìî ñÿíêà, ò.å. ÷å àçúò ñúùåñòâóâà ñàìî â îòðàæåíèÿòà ìó, óíèùîæàâàùè ïúðâîîáðàçà. Òî îçíà÷àâà èäåÿòà çà äóõîâíîòî èç÷åçâàíå íà ñóáåêòà. Îáðàçúò ìó ïðèäîáèâà îáëèêà íà òðàãè÷åñêè ïðîçîðåö, ïðåç êîéòî àçúò ñúçåðöàâà ëååíåòî íà áåçñúáèòèéíîòî âðåìå â ñòàÿòà-êîâ÷åã (ïðåäåëà íà ÷îâåøêîòî îòïúòóâàíå îò ñâåòà, êàêòî ñå ïîñî÷è, áåëåæè â ñòèõîòâîðåíèåòî “Ñòàÿòà” ëèïñâàùîòî îòðàæåíèå â îãëåäàëîòî).

 Ïîäîáåí òèï âãëåæäàíå â îòâúäíîòî ìàðêèðà è îáðàçúò íà “÷åðíèÿ ïðîçîðåö”. Òîé ñèìâîëèçèðà ñúäáàòà íà çàçèäàíàòà ÷îâåøêà äóøà, ëèøåíà îò ñïîñîáíîñò äà ñå âãëåæäà â æèâèÿ æèâîò. ×åðíàòà ìó íåïðîãëåäíîñò å çíàê è çà íåâúçìîæíîñòòà íà äðóãî ÷îâåøêî ïðèñúñòâèå äà ïðîíèêíå â ñàìîòíàòà ñòàÿ.

 Íåïîïðàâèìàòà ñàìîòà íà àçà âíóøàâà è çëîâåùèÿт îáðàç íà ÷àñîâíèêà, ìàðêèðàù åäèíñòâåíî äâèæåíèåòî â ñòàÿòà-çàòâîð êúì âå÷íîñòòà íà ìúðòâèÿ ïîêîé (òàêàâà ôóíêöèÿ èìà è â “Áîëíèöà”). Äèàáîëè÷íèÿ îáðàç íà âðåìåòî ïîä÷åðòàâàò ñòðåëêèòå âúðõó öèôåðáëàòà â ñòèõîòâîðåíèåòî “Äÿâîëñêî”. Òå ïðåäñòàâÿò ÷îâåøêîòî áèòèå êàòî àä ñ дванадесет êðúãà, à âðåìåòî – êàòî íåãîâ óáèåö.

 Äðóã ñèìâîëè÷åí âõîä íà èçòåêëîòî áåçñúáèòèéíî âðåìå å îáðàçúò íà “ïðàøíèòå ïîðòðåòè”, ïîä÷åðòàâàù ñúùî âðúçêàòà íà àçà íå ñ òå÷àùèÿ, à ñ áåçâúçâðàòíî îòìèíàëèÿ æèâîò. Ôèêòèâíèÿò ðàçãîâîð ñ ïîðòðåòèòå – ìúðòâèòå çíàöè íà íÿêîãàøíîòî ÷îâåøêî ñúùåñòâóâàíå, å åäíà îò íàé-äðàìàòè÷íèòå òðàãè÷åñêè ñèòóàöèè, îïèñàíè â “Ïîâåñò”, çàùîòî çëîâåùèÿò “äèàëîã” ìàðêèðà ñìúðòòà íà êîìóíèêàòèâíèÿ ïîðèâ ó àçà, îòêàçàл äà ñå âãëåæäà â æèâèÿ ñâÿò. Òîâà ïðåâðúùà ïîðòðåòèòå â ñâîåîáðàçíè æàëåéêè íà íåîñúùåñòâåíàòà ñðåùà ñ äðóãèòå. Ñëåäîâàòåëíî ïîðòðåòèòå, îçíà÷àâàùè èç÷åçíàëèÿ æèâîò, ñà ïîäìåíèëè ðåàëíîòî ÷îâåøêî ïðèñúñòâèå â ñòàÿòà è ñà ïðåâúðíàëè âãëåæäàùèÿ ñå â òÿõ ñóáåêò â îáåêò. Ñúäáàòà ìó íà ìúðòâà âåù âíóøàâà è îáðàçúò íà ïðî÷åòåíèòå, ò.å. çàòâîðåíè âå÷å êíèãè. Òå ñà ìåòàôîðà íà çàòâîðåíèÿ è íåíóæåí âå÷å æèâîò. Åòî çàùî âãëåæäàíåòî â ïîðòðåòèòå, ïðîçîðöèòå, îãëåäàëîòî, ÷àñîâíèêà, êíèãèòå ñå îêàçâà ñðåùà ñ èçòåêëîòî âðåìå. Ïðåäñòàâàòà çà ÷îâåøêàòà ïóñòîòà âíóøàâà è îñíîâíàòà õàðàêòåðèñòèêà íà ïîðòðåòèòå – “ïðàøíè”. Ïðàõúò ïîäñêàçâà èäåÿòà çà åðîçèâíàòà äåéíîñò íà âðåìåòî, êîåòî “ïðåâðúùà â ïðàõ áåçæèçíåí ñÿêàø âñè÷êî”.

 Съизмерването на тленното и вечното, материалното и духовното е философски център на цялата Далчева поезия. Релацията “преходност-вечност” има две основни интерпретации. В ранните творби човекът е представен като жертва на зла съдба, събрала в едно същество душата и тялото. Ето защо в тях е водеща темата за разединението на духа и плътта, а основен патос е проклятието на тленното. В творби като “Метафизичен субект” и “Камък” обаче Далчев реабилитира и дори възвисява тленното, на което дължи своята мощ душата. В “Камък” преходният живот е представен (както във “Вечер”) чрез паралел между човешкото и природното (“остаряват хора и дървета”). Природата е представена като споделяща човешката участ. Азът осъзнава неотменимостта на този световен закон с философска примиримост. Оказва се обаче, че законът има и друго противоположно проявление – камъка. Той не е повлечен в кръговрата на негативните човешки метаморфози (стареенето); не досегаем е за ерозивната сила на сезоните, неизменен е (“винаги един и същ”); нито старее, нито се движи; лишен е от мъките на греха, а оттук и от греховност. Камъкът въплъщава Далчевото философско разбиране за вечността: тя е лишена от живот, безгреховна, безчувствена, т.е. мъртва. Това я прави “свята”. Човекът обаче е нещо съвсем друго. Той е единство на тленна плът и съвест, което го обрича да се променя, движи (да завяхва и да се възражда). Стихотворението “Камък” внушава, че това не е само ужасно, но и прелестно. Ето защо поетът тук възвисява, а не принизява грешния живот, т.е. открива значимото и в спокойствието на камъка, и в динамичния превратен живот на тленното.

 

(4200 думи)

 

 
други курсове: